RBLipsk.pl

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Serwisu internetowego RB Lipsk Polska jest Karol Krakowiak, ul. Podleśna 46/42, 01-673 Warszawa zwany w dalszej części regulaminu Wydawcą.
 2. Serwis internetowy RB Lipsk Polska (zwany w dalszej części „Serwisem”) działa na podstawie przepisów prawa polskiego i niniejszego regulaminu.
 3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z postanowień niniejszego regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu należą do Wydawcy, z kolei prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Wydawcy lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Wydawcę w Serwisie.

§ 2 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba korzystająca ze strony internetowej dostępnej pod adresem https://rblipsk.pl.
 2. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu, jak również rejestracja w Serwisie są bezpłatne.
 3. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu oraz z materiałów rozpowszechnianych przez Serwis możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz ustawy o ochronie baz danych. oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 4. Każde inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Wydawcy i lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Bezprawne korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w przepisach ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisów kodeksu cywilnego i karnego.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza § 2 pkt 3 regulaminu lub dopuszcza się działań opisanych w § 2 pkt 4 i 5 regulaminu, Wydawca ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 7. Korzystając z Serwisu użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz że w pełni go akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 8. Użytkownik publikując swoje wpisy reprezentuje własne poglądy i opinie ponosząc wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczane przez niego w Serwisie. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
 9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach Serwisu:
  • linków i materiałów handlowych oraz jakichkolwiek przekazów reklamowych,
  • materiałów i treści chronionych prawem autorskim lub naruszających prawa osobiste osób trzech, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony,
  • treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej lub wyznaniowej czy też z powodu orientacji seksualnej,
  • treści zawierających słowa wulgarne i obraźliwe, jak również treści uznawane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, będące pomówieniami i propagujące przemoc.
 10. Niedopuszczalne jest podejmowanie działań naruszających funkcjonowanie Serwisu.
 11. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego konta, jak również zakładanie kolejnego konta po zablokowaniu poprzedniego.
 12. Użytkownik ma prawo zlikwidować własne konto założone i funkcjonujące na Serwisie, co nie wymaga zgody czy też akceptacji Wydawcy.
 13. Użytkownik, zamieszczając jakikolwiek wpis w Serwisie, a w szczególności wypowiedź, komentarz, opinię, ocenę upoważnia nieodpłatnie Wydawcę do:
  • zapisywania publikowanych wpisów w bazach danych Wydawcy Serwisu
  • obróbki cyfrowej, celem dostosowania wpisu do wymogów portalu, na którym funkcjonuje Serwis,
  • publikowania i rozpowszechniania wpisu w sieci internetowej,
  • włączania wpisu lub jego fragmentu do innych utworów i tworzenia opracowań,
  • publicznego udostępniania jego treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu lub czasie przez siebie wybranym.

§ 3 Ochrona prywatności

Wydawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

§ 4 Warunki techniczne

Wydawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie treści, w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania ograniczającego, lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Wydawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego poszczególnych usług, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Wydawcy.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 31 stycznia 2020 r.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich udostępnienia w Serwisie.